KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Kişisel verilerin korunması YUNPA TARIM VE HAYVANCILIK GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. için önemli bir konudur Kişisel verilerin korunması, Kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve bu bağlamda Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. YUNPA TARIM VE HAYVANCILIK GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin YUNPA GIDA tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmekte ve kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Tanımlar:

            İşbu aydınlatma metninde geçen tanımlar;

            Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

            Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

            Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

            Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

            Kişisel verilerin işlenmesi kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, Anayasa, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

 • Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler

Müşterilerimize ait kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finansal verilerini, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, geliştirilmesi, denetimi, analizi, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması, satışı ve sözleşmelerin ifası, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Şirket Ziyaretçilerimize Ait Kişisel Veriler

Şirketimizde fiziksel mekan güvenliğini sağlamak, suçun işlenmesini önlemek, haksız fiil sayılabilecek ve kişisel özgürlüklere müdahale niteliğindeki her türlü harekete karşı çalışanlarımızı ve siz değerli müşterilerimizi korumak, resmi makamlara bilgilendirmede bulunmak, acil durum süreçlerini yürütmek, taşınır malların güvenliğini sağlamak vs amaçlarla kamera kaydı alınmaktadır.

 • İş Başvurusu Yapan Kişilere Ait Kişisel Veriler

Şirketimize şahsen başvurarak veya çeşitli platformlardan yapılan iş başvurular ile adaylara ilişkin kimlik, iletişim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel veriler vb iş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları için, ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

 • Talep ve Şikâyetlerle Alakalı İrtibat Kurulması Halinde Kişisel Veriler

Bizimle iletişim formu, sosyal medya, çağrı merkezi, e-posta vb kanallarla iletişime geçen kişilere ait kimlik, iletişim, sipariş bilgileri vb kişisel veriler; talep ve şikâyetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi, anket ve müşteri memnuniyet araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması, yetkili makamlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Müşterilere ait kişisel veriler, YUNPA GIDA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerle, hissedarlarımızla, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz, şirketimizin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezimiz, mobil uygulamamız, kısa mesaj bildirimleri, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz kanunun 5 ve 6. Maddelerindeki esaslar gözetilmek kaydıyla; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleriyle işlenebilecek ve bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

YUNPA TARIM VE HAYVANCILIK GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.’ye başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili yapacağınız başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun  yer alması gerekmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

–     yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize İnsan Kaynakları departmanı dikkatine iletebilir, Başvuru formuna sitemizden erişebilirsiniz.

–  şirketimizin web sitesinde kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,

–  güvenli elektronik imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden kvkk@yunpagida.com adresine mail atabilirsiniz. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması YUNPA TARIM VE HAYVANCILIK GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. için değerli bir konudur. YUNPA TARIM VE HAYVANCILIK GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Söz konusu bu taahhüt kapsamında gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, YUNPA GIDA bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 • Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 • Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve sair mevzuatın belirlediği süreler geçince tarafımızca silinebilecek/imha edilebilecek/anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 • Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

YUNPA TARIM VE HAYVANCILIK GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’’nde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metnin https://www.yunpagida.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Başa dön